080-087-9977

PRODUCTS

CAR CARE
 

   คาร์แคร์นับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากในปัจจุบัน ถ้านับจากตัวเลขของผู้ที่ใช้รถที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้าคาร์แคร์รวมทั้งอู้ซ่อมสีรถยนต์ ดีงเลอร์รถยนต์ที่มีศูนย์บริการซ่อมรถให้ลูกค้า ก็มีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน สินค้าในกลุ่มนี้เช่นนำ้ยาทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก สินค้าบำรุงรักษารถยนต์ทั้งในรูปแบบ
นำ้ยาและแอโรซอล