080-087-9977

PRODUCTS

PERSONAL CARE
 
           สินค้าใช้ส่วนบุคล เป็นผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มหนึ่ง ที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย คัดสรรวัตถุดิบที่มี
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อรองรับมาตรฐาน GMP เพื่อให้ได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด ปัจจุบันเรามีสายการ
ผลิตสำหรับสินค้าใช้ส่วนบุคคลกว่า 10 รายการ